Shpallje nga urbanizmi

22.12.2022
Shpallje publike për infrastrukturë jashtë përfshirjes së Planit Urbanistik për rregullimin e Vardarit të Epërm Komuna e Gostivarit

13.12.2022
Shpallje Publike për kanalizimin fekal në f.Cajle

30.09.2022

Projekti Urbanistik për infrastrukturë për rekonstruimin e
rrugës lokale në f. Simnicë

23.09.2022

Shpallje Publike- rruga në f. Bellovishtë

14.09.2022

Propozim ndryshimit dhe plotësimit i Planit Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 1

НАСЛОВОТ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел Блок 1-опфат 4_септември_2022-7.SINTEZEN

ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел од Блок 1-опфат 4_септември_2022-SINTEZEN PLAN


22.08.2022
Projekt Ndryshimit dhe plotësimit të PDU-së për pjesë të Bllok 13


27,06,2022

Shpallje publike për rrugën në fsh. Forinë


 

26.05.2022

Akvendimi urbanistik

VËRTETIM për BLOK – 28

Plani për parcelën e ndërtimit


09.05.2022

AKTVENDIM
Lejohet Plan programa me nr. Tek. PP -06/22 nga Prilli i vitit 2022 për përpunimin e Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik – Njësia Urbane “V” për pjesë të Blok 20 , KK Gostivar 1

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УРБАНА ЕДИНИЦА – B – ДЕЛ ОД БЛОК 20 – ГОСТИВАР – ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕОПШТИНА ГОСТИВАР

18.04.2022


08.04.2022


05.04.2022

01.04.2022


17.03.2022

 


07.03.2022

 

15.02.2022


12.02.2022

Plan programa dhe akvendimi – Blok 11


29.12.2021

Plan programa dhe akvendimi per lejimin e PP-se


14.12.2021

24.11.2021


12.11.202130.09.2021


03.09.2021

 


02.09.2021

 


17.08.2021


13.08.2021