Në pajtim me nenin 29 dhe nenin 30 të Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor të publikuara në (“Gazeta Zyrtare të RM-së” nr.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011,145/2015 dhe 170/2017), buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetorë janë të obliguar t’i publikojnë llogaritë përfundimtare për vitin 2016 në faqen e tyre të internetit.

Për shkak të mospasjes së ueb faqeve të veta, Komuna e Gostivarit i publikon llogaritë përfundimtare për vitin 2016 të shkollave fillore dhe të mesme dhe të institucionit publik për kujdesin e fëmijëve.

903 – llogaria e të hyrave dhe shpenzimeve të buxhetit nga dotacionet
603 – llogaria e buxhetit themelor
787 – llogaria e aktiviteteve vetëfinancuese
785 – llogaria e buxhetit të donacioneve

Shkolla fillore – Ismail Qemali Ismail Qemali 603-787-903
Shkolla fillore – Gjon Bozuku Gjon Bozuku
SHFM – “Enver Stafai” Pjesa e parë
Pjesa e dytë
Pjesa e tretë
Foshnjorja “Gëzimi fëmijëror” S-ka 603 16 2018
S-ka 785 16 2018
S-ka 787 13 2018
S-ka 903 18 2018
SHMEK – “Gostivar” SHMEK – “Gostivar”
SHF – “Goce Delçev” Danocen bilans str1
Zavrsna smetka 603 OOU GD 2017
Zavrsna smetka 787 OOU GD 2017
Zavrsna smetka 903 OOU GD 2017
Shf. Kemal Ataturk zavrsna 603
zavrsna 787
zavrsna 903
Shf. çajle pjesa1
pjesa2
Shf “Faik Konica” – Debresh 20180315
Shf “Përparimi” – Çegran 603
787
903
Shf “Forino” – Forinë 1forino2017
2forino2017