Në pajtim me nenin 29 dhe nenin 30 të Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor të publikuara në (“Gazeta Zyrtare të RM-së” nr.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011,145/2015 dhe 170/2017), buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetorë janë të obliguar t’i publikojnë llogaritë përfundimtare për vitin 2016 në faqen e tyre të internetit.

Për shkak të mospasjes së ueb faqeve të veta, Komuna e Gostivarit i publikon llogaritë përfundimtare për vitin 2016 të shkollave fillore dhe të mesme dhe të institucionit publik për kujdesin e fëmijëve.

903 – llogaria e të hyrave dhe shpenzimeve të buxhetit nga dotacionet
603 – llogaria e buxhetit themelor
787 – llogaria e aktiviteteve vetëfinancuese
785 – llogaria e buxhetit të donacioneve


Shkolla fillore  – Gjon Bozuku ShF “Gjon Bozuku” – Sërmnovë
Shkolla fillore  – Ismail Qemali ShF “Ismail Qemali” nr.1

ShF “Ismail Qemali” nr2

ShF “Ismail Qemali” – bilans

SHMTK – “Gostivar” Pjesa 2

Pjesa 3

SHFM – “Enver Stafai” SHFM enver stafai
SHMEK – “Gostivar” SHMEK
SHF – “Goce Delçev” Zavrsna smetka 603 2016

Zavrsna smetka 787 2016

Zavrsna smetka 903 2016

SHF – “Përparimi” 603-2016

787-2016

903-2016

çerdhe – “Gëzimi fëmijëror” s-ka 60316

s-ka 78516

s-ka 78713

s-ka 90318

 Shf. Kemal Ataturk  20171215140124325

20171215140511895

20171215140759020

 SHMTK “Gositvari” pjesaedyte

pjesaepare

 SHMKM “Gositvari” Scan
903
 Shf “Bashkimi” nr.1
 Shf “Forina” fwd0

fwd1

fwd2

ZS

 Shf “Faik Konica” -Debresh 787

903

Faik Konica 603

 Shf “çajlë”  

db

ZS1cajle

ZS2cajle

ZS3cajle