Në pajtim me nenin 29 dhe nenin 30 të Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor të publikuara në (“Gazeta Zyrtare të RM-së” nr.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011,145/2015 dhe 170/2017), buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetorë janë të obliguar t’i publikojnë llogaritë përfundimtare për vitin 2016 në faqen e tyre të internetit.

Për shkak të mospasjes së ueb faqeve të veta, Komuna e Gostivarit i publikon llogaritë përfundimtare për vitin 2016 të shkollave fillore dhe të mesme dhe të institucionit publik për kujdesin e fëmijëve.

903 – llogaria e të hyrave dhe shpenzimeve të buxhetit nga dotacionet
603 – llogaria e buxhetit themelor
787 – llogaria e aktiviteteve vetëfinancuese
785 – llogaria e buxhetit të donacioneve


SHF – “Goce Delçev” – ShfGD Llogaritë 903