Согласно член 29 и член 30 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011, 145/2015 и 170/2017), буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страница.

Поради недостаток од свои веб страници, Општина Гостивар ги објавува завршните сметки за 2016 година на основните и средните училишта и на јавната установа за детска грижа, кои спаѓаат под надлежност на општината, и тоа за сметките

– 903 – сметка на приходите и расходите на буџетот од дотации
– 603 – сметка на основниот буџет
– 787 – сметка на самофинансирачки активности, и
– 785 – сметка на буџет на донации,

ОУ – Исмаил Ќемали 603-787-903
ОУ – Ѓон Бозуку З. сметка
SHFM – “Енвер Стафаи” Прв дел
Втор дел
Трет дел
ЈУГД “Детска Радост” S-ka 603 16 2018
S-ka 785 16 2018
S-ka 787 13 2018
S-ka 903 18 2018
SHMEK – “Гостивар” З.сметка
ОУ– “Гоце Делчев” Danocen bilans str1
Zavrsna smetka 603 OOU GD 2017
Zavrsna smetka 787 OOU GD 2017
Zavrsna smetka 903 OOU GD 2017
ОУ. Кемал Ататурк zavrsna 603
zavrsna 787
zavrsna 903
ОУ. Чајле Прв дел
Втор дел
ОУ “Фаик Коница” -Дебреше 20180315
ОУ “Прпарими” – Чегране 603
787
903