Согласно член 29 и член 30 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011, 145/2015 и 170/2017), буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страница.

Поради недостаток од свои веб страници, Општина Гостивар ги објавува завршните сметки за 2016 година на основните и средните училишта и на јавната установа за детска грижа, кои спаѓаат под надлежност на општината, и тоа за сметките

– 903 – сметка на приходите и расходите на буџетот од дотации
– 603 – сметка на основниот буџет
– 787 – сметка на самофинансирачки активности, и
– 785 – сметка на буџет на донации


SHF – “Goce Delçev” – OOU GD Zavrsna s-ka 903