0710-Комисија за прашања на верификација , избори и именувања.

1. Мизеќете Јашари Председател
2. Александар Нанковски
3. Ганимет Мелани
4. Намик Дурмиши
5. Вјолца Бафтији -Зулбеари

0711-Комисија за финансии и економси развој.

1. Гоце Димовски
2. Сара Ислами
3. Алтина Асани
4. Станиша Матески

0712-Комисија за планирање и уредување на просторот и заштитана животна средина и природа.

1. Агим Зибери
2. Намик Дурмиши
3. Вјолца Зулбеари
4. Ема Нешковска и
5. Гоце Димовски

0713-Комисија за комунални работи и сообраќај.

1. Телат Фетаи-Претседател
2. Лек Далипи
3. Зоран Наумоски
4. Зулфи Адеми
5. Раиф Раифи

0714-Комисија за Јавни дејности

1. Намик Дурмиши-Претседател
2. Агим Зибери
3. Ерсин Ќерала
4. Гајур Сејдини
5. Александар Нанкоски

0715-Комисија за правни и нормативни Работи.

1. Гоце Димовски–Претседател
2. Халим Зеќири
3. Ема Нешковска
4. Мизеќете Јашари

0716-Комисија за Еднакви можности помеѓу мажите и и жените.

1. Ганимет Мелани
2. Себајете Зенку
3. Рената Дуческа
4. Анета Ќироска
5. Лек Далипи
6. Ерсин Керала
7. Пранвера Касами- надворешен член

0717-Kомисија за односи меѓу заедниците

 1. 1. Африм Аручи
  2. Анета Ќироска
  3. Александра Поповска
  4. Станиша Матески
  5. Дашмир Арифи
  6. Фирдеус Ајдари
  7. Раиф Раифи
  8. Ерсин Ќерала
  9. Сехаре Џафери
  10. Сара Ислами
  11. Азиз Даути
  12. Ади Ибрахими

членови на Советот на Општина Гостивар кои ќе учествуват при склучување на бракови во теритотијата на Општина Гостивар: 

1. Мизаќете Јашари
2. Намик Дурмиши,
3. Алуш Алили,
4. Анета Ќироска,
5. Зоран Наумовски,
6. Теута Минахи,
7. Алтина Хасани,
8. Рената Дуческа,
9. Ганимете Мелани,
10. Дашмир Арифи
11. Фирдеуз Ајдари,