Објави од урбанизам

21.09.2023

Соопштение за организирање на ЈП и ЈА за ДУП, дел од Блок 10

21.08.2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 површински
соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 MW, на КП 12, на дел од КП 11/1 и дел од КП 2,
КО Тумчевиште – Општина Гостивар.

26.06.2023

Формулар блок 11

Одлука за неспроведување на СЕА блок 11

17.05.2023

Потврда за одобрување наУрбанистичкиот проект за село со техн. Број 04/23 од Мај 2023 година за изработка на Урбанистички Проект за село за формирање на градежни парцели на КП бр. 654/7 – КО Здуње – с. Здуње ( од Општиот акт за с. Здуње ), со намена А1- домување во стамбени куќи – Општина Гостивар.

1. Документација
2. Документација – Решение

15.05.2023

Решение за одобрување на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистичкиот план со намена А1.5 – куќи во состав на селски стопански двор, на дел од КП бр. 1754/1 и КП бр. 1737, КО Вруток – Општина Гостивар со тех. Број 04-04/2022 од Фебруари 2023 година.

1. Документација- План
2. Документација- Решение

15.05.2023

Потврда за одобрување на Урбанистичкиот проект со техн.бр 63/21 од март 2023 г. за изработка на Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање градежна парцела ГП_38. 1 на дел од КП 697/1, КП 697/2 и КП 700 КО Здуње со класа на намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија (Г2.4-Текстилна индустрија за ткаење на волна, памбук и синтетички ткаења, индустрија за конфекционирање на кожна облека и обувки) во ГУП Гостивар,Блок 38 -Општина Гостивар.

1. Документација- План
2. Документација- Потврда

02.02.2023

Нацрт Измена и дополна на Детален Урбанистички План– Урбана Единица „В“ за дел од Блок 20 КО Гостивар 1

31.01.2023

Соопштение за измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 11

22.12.2022

Соопштение за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар Општина Гостивар

13.12.2022

Јавна објава за фекална канализација во ц.Чајле

30.09.2022

Соопштение за Јaвен Увид за УП за инфраструктура с.-Симница

23.09.2022

Јавен оглас – улица во с.Беловиште

14.09.2022

Предлог измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1

НАСЛОВОТ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел Блок 1-опфат 4_септември_2022-7.SINTEZEN

ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел од Блок 1-опфат 4_септември_2022-SINTEZEN PLAN


22.08.2022

Нацрт Измена и дополна на ДУП за дел од Блок 13


27,06,2022

Јавен увид за парк во с. Форино


 

26.05.2022

Урбанистичко решење

Потврда за БЛОК – 28

План за градежна парцела


09.05.2022

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Планска програма со техн. бр. ПП-06/22 од Април 2022 година. за изработка на Измена и дополна на Детален Урбанистички План – Урбана Единица „В“ за дел од Блок 20, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар.

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УРБАНА ЕДИНИЦА – B – ДЕЛ ОД БЛОК 20 – ГОСТИВАР – ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕОПШТИНА ГОСТИВАР

18.04.2022


08.04.2022


05.04.2022

01.04.2022


17.03.2022

 


07.03.2022

 


15.02.2022


12.01.2022

Планска програма – блок 11


29.12.2021


14.12.2021

24.11.2021


12.11.2021


04,10,2021


30.09.2021

03.09.2021

 


02.09.2021


17.08.2021


13.08.2021