Објави од урбанизам

22.12.2022

Соопштение за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар Општина Гостивар

13.12.2022

Јавна објава за фекална канализација во ц.Чајле

30.09.2022

Соопштение за Јaвен Увид за УП за инфраструктура с.-Симница

23.09.2022

Јавен оглас – улица во с.Беловиште

14.09.2022

Предлог измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1

НАСЛОВОТ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел Блок 1-опфат 4_септември_2022-7.SINTEZEN

ПРЕДЛОГ ПЛАН на ДУП за дел од Блок 1-опфат 4_септември_2022-SINTEZEN PLAN


22.08.2022

Нацрт Измена и дополна на ДУП за дел од Блок 13


27,06,2022

Јавен увид за парк во с. Форино


 

26.05.2022

Урбанистичко решење

Потврда за БЛОК – 28

План за градежна парцела


09.05.2022

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Планска програма со техн. бр. ПП-06/22 од Април 2022 година. за изработка на Измена и дополна на Детален Урбанистички План – Урбана Единица „В“ за дел од Блок 20, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар.

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УРБАНА ЕДИНИЦА – B – ДЕЛ ОД БЛОК 20 – ГОСТИВАР – ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕОПШТИНА ГОСТИВАР

18.04.2022


08.04.2022


05.04.2022

01.04.2022


17.03.2022

 


07.03.2022

 


15.02.2022


12.01.2022

Планска програма – блок 11


29.12.2021


14.12.2021

24.11.2021


12.11.2021


04,10,2021


30.09.2021

03.09.2021

 


02.09.2021


17.08.2021


13.08.2021