Средни училишта

Средно училиште Место Контакт
 СОУ “Гостивар“
Гостивар 042-272-052
СОМУ”Гостивар” Гостивар /
 СЕОУ “Гостивар“

 

 

 

 Гостивар 042-272-051
 СТОУ “Гостивар“

 

 

 

 Гостивар 042-214-33

 

Годишни програми

Закони