ОБЈАВА Б-интегрирана еколошка Дозвола

Доставено до: ДНЕВЕН ПЕЧАТ
ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Почитувани,

Градоначалникот на општина Gostivar согласно член 113 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М. “бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015 , 39/16, и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А
Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Гостивар доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 20-385/1 од 19.03.2018година .

Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,, Шанкомфикс”
Локација,,Горно поле,, с.Горна Бањица-Гостивар
Адреса:
Ул.Драге Тодороски бр.30
Гостивар
КП бр.520/2, бр.530/3 и бр.535- КО Бањица

Координати на локацијата концесиско поле
Точка Кордината X Кордината Y
T -1 4.626.417 7.490.662;
T-2 4.626.277 7.490.833;
T-3 4.626.114 7.490.746;
T-4 4.626.140 7.490.624;

T-1 4.626.162 7.490.971;
T-2 4.626.049 7.491.128;
Т-3 4.625.904 7.491.037;
T-4 4.625.889 7.491.001;
T-5 4.625.936 7.490.939
-Површина P=0.066839 км2

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Гостивар
Булевар Браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Ве информираме дека Барањето за Б –Интегрирана Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Гостивар:
www.gostivari.gov.mk .

Сите засегнати правни и физички лица своите забелешки да ги достават по писмен пат во Општинскиот центар за услуги.

objava na dozvola

Sankomfiks B Integrirana dozvola

Со почит,
Општина Гостивар