ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани градани,

Ве пoвикуваме да учествувате на првата сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo
ќе се oдржи на 18.06.2019г. (втoрник) вo прoстoрите на О.У. Мустафа Кемал Ататурк – Гoстивар
(училишна caла), сo пoчетoк oд 18:00 часoт.

Главната тема на форумите ќе биде социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова
еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка. Во рамките на форумот ќе се одржат 4
сеси на кои ќе се разгледуват приоритетите на граданите во рамките на дадената тема.

Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1
до 3 проекти што ќе бидат избрани и обработени од граданите учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети”
Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС
Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,
Општина Гостивар