Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 15.04.2019 до 27.05.2019

,

Ранг Листа Гостивар Јавен повик 2019