Предмет:Покана за учество на јавна дебата за доделување на концесија на локалитетот „Краста “ с.Речане-Гостивар

Општина Гостивар ги известува заинтересираните граѓани и јавност дека во процесот доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста “ с.Речане ќе одржи јавна дебата, со цел да се запознае јавноста со активностите од експлатација на минералната суровина.

Со оваа дебата се овозможува учество на сите заинтересирани жителите , како и да се достават коментари, забелешки и предлози.

Јавната дебата ќе се одржи на ден 17.12.2019 г. во 14.30 часот во салата на Советот на општина Гостивар.

Центар за информирање