Започна санацијата на локалниот пат од Сушички мост до депонијата Русино.

Започна санацијата на локалниот пат од Сушички мост до депонијата Русино. Ова е трета фаза од овој проект што доаѓа преку Центарот за регионален развој на Полошкиот плански регион со средства обезбедени од МЛС и БРР и како кофинансирање на општините од Полошкиот плански регион, вклучително и општина Гостивар. Во третата фаза, во зависност од потребите на проектот СЕЦО, ќе се асфалтираат патишта до 2,3 км со ширина од 3,5 м-5 м