Продолжуваме со косење на грмушките покрај патиштата.

Продолжуваме со косење на грмушките покрај патиштата. Со зголемување на видливоста на патотишта придонесуваме за зголемување на безбедноста во сообраќајот.