Фазанерија 1, продолжиме со целосна поправка на мрежите за јавно осветлување.

Фазанерија 1, продолжиме со целосна поправка на мрежите за јавно осветлување.