Нови инвестиции до целосна трансформација на ООУ „Фаик Коница“ Дебреше

Нови инвестиции до целосна трансформација на ООУ „Фаик Коница“ Дебреше
Сосема нова фасада
5 Комплетно реновирани тоалети