С О О П Ш Т Е Н И Е – PDU Blok 3

Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Нацрт Измена и дополна на Детален Урбанистички План
за дел од Блок 3, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2

2. Соопштение за ЈП за дел од Блок 3 Lajmërim Për PP Për Pjesë Të Bllok 3

Известување за учество на Јавна презентација и Јавна анкета

3. Известување за учество на за ЈП за дел од Блок 3 Njoftim Për Pjesëmarje Në PP Dhe AP Për Pjesë Të Bllok 3

Графички дел:

Pjesa Grafike E PDU Së Për Pjesë Të Bllok 3