С О О П Ш Т Е Н И Е – PDU Blok 1

Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Нацрт измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1 – Опфат 4, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2

2. Соопштение за ЈП и ЈА за дел од Блок 1 Lajmërim Për PP Dhe AP Për Pjesë Të Bllok 1

3. Известување за учество за ЈП за дел од Блок 1 Njoftim Për PP Për Pjesë Të Bllok 1

Pjesa Grafike E PDU Së Për Pjesë Të Bllok 1