Се работи во населба Млаки

По завршувањто на фекалната канализација и поставување на нов водовод, во главниот крак работите влегуваат во завршна фаза со тампонирање и бекатонизација, по што работите ќе продолжат во четирите споредни краци.