С О О П Ш Т Е Н И Е

4866/1 , PK nr. 4866/2, PK nr. 4854/1 dhe PK nr. 4854/2 ,  

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), Градоначалникот на Општина Гостивар го донесе следното: 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Нацрт измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” КО Гостивар 1 – Општина Гостивар, дека Градона чалникот на Општина Гостивар донесе Одлука за организирање на: 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

И ЈАВНА АНКЕТА 

По Нацрт измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” КО Гостивар 1 – Општина Гостивар, за плански период 2021-2026, површина на опфатот 0.78 Ха , што се граничи помеѓу улиците: 

Од северна страна со северните линии на КП бр.4854/2 и КП бр.4672 , 

Од источна страна осовина на бул Браќа Гиноски“ , 

Од јужна страна со јужна линија на КП бр.4734/1 , 

Од југо-западна страна осовина на ул. Калина Јованоска“, 

Од северо-западна страна со северо -западната линиа на КП бр.4894/1 ,  Од северо-источна страна со северо источните линии на КП бр.4894/1 , КП бр.4894/2 и КП бр.4895/3  

Од северо-западна страна со северо -западните линии на КП бр. 4868/1 , КП бр. 4868/2 , КП бр. 4867, КП бр. 4866/1 , КП бр. 4866/2 , КП бр.4854/1 и КП бр.4854/2  

Јавна презентација ќе се одржи во просториите на Општина Гостивар односно во салата на Советот на Општина Гостивар на ден 30.05.2022 год. (понеделник) во 12.00 час. Нацрт измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” КО Гостивар 1 – Општина Гостивар, ќе биде изложен во просториите на Општина Гостивар во рок од 30 дена и тоа од 30.05.2022 год. до 28.06.2022 год. секој ден од 08.00 – 16.00 час.

Анкетните листови се наоѓаат во Центарот за Јавни Услуги на Општина Гостивар како и во системот е-урбанизам и веб страницата на општината , а во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот објавен на јавна презентација можат да доставаат писмени забелешки на анкетните листови во писмена форма или во електронска форма преку системот е – урбанизам.

ДОКУМЕНТАЦИЈА