ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Гостивар

Потребната документација и појаснувања се во продолжение :

Оглас КОНЦЕСИЈА 002 2022 Elek.potpis