ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

,

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА замодернизација и одржување на системот зајавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување иразвој во Општина Гостивар.

ред. Бр.

текст кој се менува

нов текст

1

понудите да се достават најдоцна до  26.09.2022 до11 часот

понудите да се доставатнајдоцна до  12.10.2022 до11 часот

2

краен рок за поставување прашања 18.09.2022 до 15: 30 часот

краен рок за поставувањепрашања 04.10.2022 до 15: 30 часот

3

краен рок за одговор на прашања 20.09.2022 до 15: 30 часот

краен рок за одговор напрашања 06.10.2022 до 15: 30 часот

4

корегирана тендерска документација ќе биде доставена на емаил адресите

Појаснување:

Се прифаќа барањето за продолжување на рокот на јавното отварање поради детален увид во моделот на договор и физибилити студијата кои беа допоплнително доставени до заинтересираните економски оператори. Согласно одлуката се продолжуваат и роковите за поставување на прашања и одговори

Гостивар,

Датум: 20.09.2022 година.