ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во Општина Гостивар.

ТЕКСТ КОЈ СЕ МЕНУВА

НОВ ТЕКСТ

1

Понудите да се достават најдоцна до:

Понудите да се достават најдоцна до 26.09.2022 година

2

Краен рок за поставување прашања.

Краен рок за поставување прашања 18.09.2022 година

3

Краен рок за одговор на прашања.

Краен рок за одговор на прашања 20.09.2022 година

4

Секаде каде што пишува ЕСЈН се брише.

5

Прирачник за користење на ЕСЈН“.

Согласно одредбите на Законот за јавни набавки

6

Во точка 1.12 се дополнува текстот со – и на емаил адресите наведени за подигање на тендерската документација.

7

Корегираната тендерска документација ќе биде доставена на емаил адресите.

Гостивар,

Датум: 09.09.2022 година.