ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА.

,

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА.

документација

05.10.2022
Број на огласот 04/2022 од 05.10.2022
ДЕЛ I: JAВЕН ПАРТНЕР
I.1) Податоци за јавниот партнер
I.1.1) Име на јавниот партнер: Општина Гостивар
I.1.2) Адреса на јавниот партнер: бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар

Град/општина: Гостивар Поштенски код: 1230
I.1.3) Контакт: Bashkim Asani Телефон: +38942 214-
600
Е-пошта: bashkim1979@gmail.com Факс:
Интернет адреса: https://gostivari.gov.mk/

I.2) Категорија на јавниот партнер
Република Македонија
xОпштина Град Скопје Општина во градот Скопје

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈАТА
II.1. Назив на предметот на концесијата: Предмет на договорот е воспоставување
на јавно приватно партнерство помеѓу јавниот и приватниот партнер за кујна
за здрава храна и тренинг центар во Општина Гостивар, преку моделот:
Изгради – изведи – пренеси (BOT – Build – Operate – Transfer).
II.2. Природа и обем на концесијата:
Јавно-Приватно Партнерство кое се остварува како договор за јавна набавка
на работа и услуга.Просториите кои се предмет на воспоставување на јавно
приватно партнерство за кујна за здрава храна и тренинг центар се од објект
на поранешен приватен колеџ Јахjа Кемал во Општина Гостивар. Вкупната
нето површина на објектот е 1.581 м2 или 1.815 м2 бруто површина.
Површината на која што ќе се изврши реконструкција и адаптација во кујна за
здрава храна и тренинг центар е со бруто површина од 100 м2,и се во
сопственост на јавниот партнер. Постоечката кујна е со површина од 63 m2, со
реконструкција и адаптација ќе се добијат дополнителни 24,4 m2.
II.3. Објаснување за оправданоста на доделувањето на концесијата и

назначување на целите:
Ценејќи ја важноста на здравата исхрана како еден од клучните фактори за
здраво население, Општина Гостивар покренува иницијатива за отворање на
кујна за здрава храна која ќе обезбедува субвенционирани оброци за
корисниците на услугите на Центарот за аутизам, градинките, основните
училишта, пензионерите и комерцијално ќе нуди продажба на оброци од
здрава храна за сите заинтересирани граѓани и правни субјекти во Општината.
Дополнително истата опрема и стекнато знаење би биле основа за формирање
на тренинг центар за здрава храна во иднина.
Примарна цел на проектот е да ја подигне свесноста за консумирање здрава
храна кај населението. Приватниот партнер треба да има компанија со шифра
на дејност 56.10 – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување
на храна.
Очекувањето на општината со реализација на проектот кујна за здрава храна и
тренинг центар во Општина Гостивар преку Договор за ЈПП/концесија се
следните:
• Отварање на нови работни места
• Обезбедување на обуки за кувари за лица со попреченост и други лица
од ранлива категорија на граѓани • Субвенционирани оброци за за лица со
попреченост и и други лица од ранлива категорија на граѓани
• Привлекување на поголем број на туристи и посетители во општината
• Подобрување на здравјето на луѓето;
• Поголем придонес за економскиот развој на општината.

II.4. Место/локација на извршување на концесијата:
Просториите кои се предмет на воспоставување на јавно приватно
партнерство за кујна за здрава храна и тренинг центар се од објект на
поранешен приватен колеџ Јахjа Кемал во Општина Гостивар.
II.5. Проценета вредност на договорот за ЈПП:
ДЕЛ III: ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ/ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО
III. 1. Рок за поднесување на понудата/пријавата за учество
Датум: [04]/ [11] / [2 ][ 0] [2 ][2 ] (дд/мм/гггг) час: 11:00
III.2. Адреса на поднесување на понудата/пријавата за учество
III.1.2) Адреса на концедентот: бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Град/општина: Општина Гостивар Поштенски код:1230
III.3. Јазик на кој мора да биде напишана понудата/пријавата за учество:

x Македонски
Англиски
Друг

ДЕЛ IV: ВИД НАПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

X Отворена постапка
Ограничена постапка
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас
Конкурентен дијалог

ДЕЛ V: НАДОМЕСТ ЗА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– безплатно
ДЕЛ VI: УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ/КАНДИДАТИТЕ
VI.1. Лична состојба
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата:
Дадено во тендерска документација
VI.2. Способност за вршење на професионална дејност
Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста:
Дадено во тендерска документација
VI.3. Економска и финансиска состојба
Докази и нивни вредносни показатели со цел
за утврдување на способноста (ако се
предвидени):
Дадено во тендерска документација

Евентуални минимални барања (ако се
приемнливи):
Дадено во тендерска документација

VI.4. Техничка и професионална способност
Докази и нивни вредносни показатели со цел
за утврдување на способноста (ако се
предвидени):
Дадено во тендерска документација

Евентуални минимални барања (ако се
приемнливи):
Дадено во тендерска документација

VII. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРИМЕНЕТИ ПРИ ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е економски најповолна
понуда. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда
ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на
бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна
понуда.Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи
економски најповолната понуда врз основа на:
– Најдобриот однос меѓу цената и квалитетот.
За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која ќе биде оценета како економски
најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за
секој поделемент од најдобриот однос помеѓу цената и квалитетот.
Како елементи на критериумот – најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, се земаат
следниве:
– Висина на почетна инвестиција——————————————— 20 бода, (
минималниот износ на почетна инвестиција треба да изнесува 3.962.474)
– Квалитет——————————————————————————– 80 бода.

VIII. МИНИМУМ РАБОТИ ИСКАЖАНИ ВО ПРОЦЕНТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ДОДЕЛЕНИ НА ТРЕТИ
СТРАНИ (доколку е предвидено)

IX.МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИЈА И/ИЛИ НАЧИНОТ НА КОЈ
ИСТИОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА (доколку е предвидено)

X. БРОЈ И ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

21 – 2075 Датум: 05.10.2022 година.

ДЕЛ XI: ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА
ХI.1) НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБА
ХI.1.1) Име на органот: Државна комисија за жалби по јавни набавки

ХI.1.2) Адреса на органот: Бул.Илинден бр.63А Скопје

Град/општина: Скопје Поштенски код:1000
I.1.3) Контакт: Телефон: 02 3251 251
Е-пошта: dkzjn@gs.gov.mk Факс: 02 3251 250
Интернет адреса:www.dkzjn.gov.mk

ХI.2) ПРАВО НА ЖАЛБА

ХI.2.1) Рок за поднесување на жалба: дадено во тендерската документација

ДОДАТОК А
ОСТАНАТИ АДРЕСИ И КОНТАКТИ

I. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ :
Назив: Општина Гостивар
Адреса:
Место: Општина Гостивар Поштенски код: 1230 Држава: Република
Северна Македонија

Канцеларија/место за контакт:
бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Лице за контакт: Bashkim Asani Телефон: +38942 214-600
I.1.3) Контакт: Bashkim Asani Телефон: +38942 214-
600
Е-пошта: bashkim1979@gmail.com Факс:
+38942214406
Интернет адреса: https://gostivari.gov.mk/

II. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ДОПОЛНУВАЊАТА/ИЗМЕНИТЕ НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА :
Назив: Општина Гостивар
Адреса: бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Место: Општина Гостивар Поштенски код: 1230 Држава: Република
Северна Македонија

Канцеларија/место за контакт:
бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Лице за контакт: Bashkim Asani Телефон: +38942 214-600
Е-пошта: Факс: +38942214406

Интернет адреса: https://gostivari.gov.mk/
III. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :
Назив: Општина Гостивар
Адреса: бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Место: Општина Гостивар Поштенски код: 1230 Држава: Република
Северна Македонија

Канцеларија/место за контакт:
бул.Браќа Ѓиноски бр.61 – Гостивар
Лице за контакт: Bashkim Asani

Телефон: +38942 214-600
I.1.3) Контакт: Bashkim Asani Телефон: +38942 214-
600
Е-пошта: bashkim1979@gmail.com
Факс: +38942214406
Интернет адреса: https://gostivari.gov.mk/