ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани на Општина Гостивар ве известуваме дека Министерството за транспорт и врски го објави правилникот и ги пропиша потребните обрасци поврзани со постапката за која имаше огромен интерес од страна на општините за начинот на нејзината примена а се однесува на постапката за поставување фотонапонска електроцентрала на објект од страна на потрошувач-производител,согласно последните измени на законот за градење:

1.ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА ОБЈЕКТ ОД ПОТРОШУВАЧ- ПРОИЗВОДИТЕЛ;

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВАТА ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ПОСТАВЕНА НА ОБЈЕКТ ОД ПОТРОШУВАЧ-ПРОИЗВОДИТЕЛ.

2.ОБРАЗЕЦ НА ИЗЈАВА

3.ОБРАЗЕЦ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Образец на изјава

Oразец на известување

Со почит!