Општина Гостивар пред граѓаните го претстави предлог-буџетот за 2023 година

 

Општина Гостивар и оваа година продолжи со практиката да го презентира Буџетот пред граѓаните, пред истиот да биде даден на усвојување до Советот на општината. На овој начин се зголемува нивото на транспарентност во работата на општина Гостивар и граѓаните стануваат активни чинители со вклучување во дебати кои директно ги засегаат индивидуалните, групните и колективните интереси на граѓаните.

Во својство на изготвувач, Буџетот за 2023 година го презентираше Имер Мемеди од Одделението за буџет и контрола. Тој рече дека се очекува буџетот за следната година да тежи 1.257.300.000 денари или за 85.096.000 денари повеќе од ланскиот буџет, изразено во проценти, поголем за 14,8 отсто.

Што се однесува до капиталните инвестиции, фокусот е ставен на градската патна инфраструктура, училиштата и градинките. Слични инвестиции се очекуваат и во селата.

Учесниците на оваа презентација, особено претседателите на месните заедници, ги кажаа своите забелешки и предлози за буџетот. Најразумните предлози ќе бидат земени предвид, ќе се разгледаат и по можност ќе се вклучат во предлог-буџетот на Општината за 2023 година.