Одлука за донесување на урбанистички проект

Одлука

Урбанистичко Решение за ГП Б.23.2.60 и Б.23.2.61 08.

22 1578 7 2 Потврда за одобрување на Урб.Про. корг.