ПОКАНА за Обука на Дигитален Маркетинг

Почитувани Занаетчии

Занаетчиска Комора на РСМ во соработка со Регионална Занаетчиска комора Гостивар планира да организира во сабота 17.02 бесплатна обука за сите
занаетчии со почеток од 11 часот во салата на Општина Гостивар. Обуката ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ќе биде од информативен карактер. Преку ефикасно дејствување и организирање на обуки од ваков карактер ЗКРСМ им става на располагање сите вештини, стручност и знаење во секое време.
За повеќе информаци  овие посетите овој линк: https://www.facebook.com/zanaetciskakomoranamakedonija?mibextid=ZbWKwL