Këkesë për B- Leje / EL TRANS

Këkesë për B- Leje / EL TRANS ElTrans Download ZIP https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Baranje-B-dozvola-EL-Trans.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/naslovna-strana.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-I.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-II.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-III.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IV.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-IX.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-V.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VI.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-VIII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-X.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XI.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIII.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-XIV.pdf https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/XV-Rezime-bez-tehnicki-detali.pdf

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena

Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Odulka_za_nesproveduvanje_na_strategiska_ocena.pdf

SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike Në pajtim me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,…