Rregullore mirenjohje sportet

, ,
Rregullore  mirënjohje sportet: https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/Rregullore-mirenjohje-sportet.pdf

K O N K U R S

Në bazë të nenit 55 nga Statuti i Komunës së Gostivarit, (Buletini Zyrtar i Komunës së Gostivarit nr.01/06) dhe nenit 15 nga Rregullorja për shpërblimin e nxënësve dhe punonjësve të arsimit nga kopshtet e fëmijëve dhe shkollave…

Shpallje për furnizim - SHMTK Gostivar

Shpallje për furnizim - SHMTK Gostivar Lënda e marrëveshjes: Furnizim i pajisjeve Shpallje: shpalleShqip