Повик за поднесување на понуди (ППП)

,
DOKUMENT : https://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/2020.pdf

Shpallje për furnizim - SHMTK Gostivar

Shpallje për furnizim - SHMTK Gostivar Lënda e marrëveshjes: Furnizim i pajisjeve Shpallje: shpalleShqip

SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike Në pajtim me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATA CIVILE PËR PARASHTRIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACI LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) është i financuar nga Unioni Evropian dhe e zbaton Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende/territore nga Ballkani Perëndimor. Projekti…