ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Средното Економско Општинско Училиште
„Гостивар” – Гостивар
објавува
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

На тема: „Влијанието на социјалните мрежи врз животот на младите”
Право на учество имаат сите ученици од основните училишта од шесто до деветто одделение. Секој ученик може да пишува на својот мајчин јазик, поезија или проза. На литературните творби треба да биде наведено името на ученикот, менторот и училиштето и истите треба да се достават до СЕОУ „Гостивар” Гостивар, со назнака – за литературниот конкурс, или да се испратат на seou.literaturenkonkurs@gmail.com најдоцна до 16.04. 2018 год.

Dокумент