ОБЈАВА на барање за Б-интегрирана еколошка Дозвола

О Б Ј А В А
на барање за Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Гостивар доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 20-385/1 од 19.03.2018година
Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,, Шанкомфикс”
Локација,,Горно поле,, с.Горна Бањица-Гостивар
Адреса:
Ул.Драге Тодороски бр.30
Гостивар
КП бр.520/2, бр.530/3 и бр.535- КО Бањица

Координати на локацијата концесиско поле
Точка Кордината X Кордината Y
T -1 4.626.417 7.490.662;
T-2 4.626.277 7.490.833;
T-3 4.626.114 7.490.746;
T-4 4.626.140 7.490.624;

T-1 4.626.162 7.490.971;
T-2 4.626.049 7.491.128;
Т-3 4.625.904 7.491.037;
T-4 4.625.889 7.491.001;
T-5 4.625.936 7.490.939
-Површина P=0.066839 км2

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Гостивар
Булевар Браќа Ѓиноски бр.61
1230 Гостивар
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Ве информираме дека Барањето за Б –Интегрирана Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Гостивар:
www.gostivari.gov.mk .

Сите засегнати правни и физички лица своите забелешки да ги достават по писмен пат во Општинскиот центар за услуги.

Со почит,
Општина Гостивар