SH P A LL J E e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

SH P A LL J E
e kërkesës për B- Leje të integruar ekologjike

Në pajtim me nenin 122 paragrafi 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Gostivar është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 20-385/1 të datës 19.03.2018.
Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP „Shankomfiks “
Lokacioni: “Gorno pole”f. Banjicë e Epërme- Gostivar
Adresa:
Rr. Drage Todoroski nr. 30
Gostivar
PK. nr.520/2, nr.530/3, nr. 535-KK Banjicë

Koordinatat e lokacoinit në fushën e koncesionit
Pika Kordinata X Kordinata Y
T -1 4.626.417 7.490.662;
T-2 4.626.277 7.490.833;
T-3 4.626.114 7.490.746;
T-4 4.626.140 7.490.624;

T-1 4.626.162 7.490.971;
T-2 4.626.049 7.491.128;
Т-3 4.625.904 7.491.037;
T-4 4.625.889 7.491.001;
T-5 4.625.936 7.490.939
-Sipërfaqja S=0. 066839 km2

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

Projekt Leja në formë të shtypur, do të jetë e qasshme për publikun e interesuar në afat prej 15 ditëve pas Shpalljes në shtypin ditor në hapsirat e :

Komunës së Gostivarit
Bulevardi Vëllezërit Gjinoski nr.61
1230 Gostivar
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Ju informojmë se Kërkesa për B- Leje integruese do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në web faqen oficiale të Komunës së Gostivarit:
www.gostivari.gov.mk.

Të gjithë palët e interesuara juridike dhe fizike vërejtjet e tyre me shkrim t’i dorëzojnë në Qendrën Komunale për shërbime.

Me respekt,
Komuna e Gostivarit