Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore dhe kyçjeve në rrjetin kryesor, pasoi asfaltimi i vend-punimeve në rr.”Balindolldska”

Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore dhe kyçjeve në rrjetin kryesor, pasoi asfaltimi i vend-punimeve në rr.”Balindolldska” me çka përmbyllëm një projekt jetik për banorët e kësaj pjese.

Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO

Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO , me vëllim 5600 m3 ne Zdunje, nëpërmjet të cilit do të furnizohen vendbanimet Zdunje, Forine, Çegran, zona VII dhe VIII

Shpallje publike

  Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 14 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr.5/02), nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe 2 të  Ligjit për marrëdhënie pune(Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; […]