Komunikimet e jashtme (trafiku)    
Nga sistemi i trafikut te jashtem ne komunen e Gostivarit kemi rruge te klases se pare, te dyte, te trete dhe te katert. Rruga kryesore M-4, Shkup – Oher, eshte kurrizi i sistemit te trafikut te komunes sone, dhe ne te njejten kohe e tere Maqedonise Perendimore. Kjo autostrade eshte e lidhur me rruget e rendit te dyte: Gostivar – Gradec; Gostivar – Sermnove; Gostivar – Cegran, dhe rruget qe dergojne kah te gjitha vendet provinciale te komunes te Gostivarit dhe rruge te tjera te klasit te katert.

Trafiku i mbrendshem (intern)      
Klasifikimi themelor i rrjetit te rrugeve eshte ne rrjetin primar dhe sekondar. Por, duke u bazuar ne kushtet egzistuese te rrugeve ne veshtire se mund te bejme nje klasifikim te qarte funksional. Rrjeti primar perbehet prej rrugeve te qytetit, rrugeve kryesore, sherbimeve si edhe rruget e vendbanimeve, ndersa rrjeti sekondar jane qasjet (kalimet) per auto-kalimtaret dhe vendparkimet.
Rrjeti i mbrendshem i trafikut duhet qe te permbaje hierarkine e urdherave qe rrjedhin prej referencave gjate planifikimit, me emrat e rrugeve te cilet jane permendur me larte: rruget kryesore, grumbullimi, sherbimet, rruget e vendbanimeve, rruget e kalimtareve prane shkollave, rrugicat dhe vendet per parkim.
Shuma e pergjithshme e siperfaqes te rrjetit te mbrendshem te trafikut eshte 7.9 ha, vendet per parkim 1.32 ha dhe rruget afruese 0.37 ha ose ne pergjithsi 9.59 ha, qe domethene 20.76% te te gjithe zones se urbanizuar.

Trafiku hekurudhor

Lidhur me trafikun hekurudhor mbetet te theksohet definicioni qe rrjedh prej Planit Hapesinor te Republikes se Maqedonise per hekurudhat me destinacion normal hekurudhor Kercove – Oher, qe deri me tani funksionon vetem prej Shkup – Tetove – Gostivar – Kercove. Nga aspekti i hekurudhave industriale, eshte e planifikuar te zhvendoset hekurudha egzistuese e cila kalon neper pjesen urbane te qytetit.

Trafiku me autobusa  (trafiku urban, nder-urban, numri i automjeteve, kushtet e tyre)
Transportimi me autobusa prej Gostivarit dhe per ne Gostivar po rrjedh sipas kategorive vijuese: transporti komunal , trasnporti nderkomunal dhe transporti nderkombetar.

 – Transporti linjor komunal
Transporti linjor komunal ne Gostivar eshte i organizuar nga SH.A.”ZHAS-BUS”-Gostivar dhe nga me shume transportues privat me minibus. Transporti linjor komunal eshte i ndare ne kater linja dhe ate: linja veri-lindore, veriperendimore, juglindore dhe jugperendimore, me cka verehet se eshte siguruar treansport per te gjithe qytetaret e vendbanimeve qe gravitojne ne territorin e Komunes se Gostivarit. Ne tabelen vijuese do te paraqitet rendi i udhetimit dhe linjat e regullta te transportit komunal:
Gostivar – Cegran
Prej 06:00-21:00 cdo 15 minuta
Gostivar – Vrapcisht Prej 06:00-20:45 cdo 15 minuta
Gostivar – Recan Prej 05:45-21:15 cdo 30 minuta
Gostivar – Vertok Prej 06:00-20:45 cdo 30 minuta
Gostivar – Simnice Prej 06:00-15:45 tre nisje ne dite
Gostivar – Sermnove Prej 05:45-19:30 cdo 30 minuta

 – Transporti linjor nderkomunal

Transporti linjor nderkomunal eshte i mbuluar nga disa ndermarrje si: Durmo Tours, SH.A.”ZHAS-BUS”, Nasir Tours etj. te cilat ndermarje mbajne linja te regullta ne destinacionet vijuese.
Per me shume informata dhe per cdo ndryshim te mundshem te orarit dhe relacioneve ju lutemi kontaktoni kompanite perkatese nepermjet telefonit ose e-mail adresave per kontakt.

Durmo Tours DOO.
Dimitar Vllahov nn
Gostivar, 1230

Tel/Fax: +389 42 217 370
Mob:+389 70 215 507

Bus Telehones:
+38972 542 596
+389 72 542 597
 http://durmotours.com
infomk@durmotours.com

Relacioni
 Orari i nisjes
 Gostivar-Shkup  06:15 07:00
10:00
11:00
13:30
14:30
17:00
18:00
 Shkup-Gostivar  08:00 09:00
11:45
12:45
15:15
16:15
19:00
20:00

Te shtunave, te dielave si dhe  gjate festave fetare dhe shteterore linja do te trafikoje me sa vijon:
nga Gostivari ne ora 07:00, 11:00 dhe 17:00 ndersa nga Shkupi ne ora 09:00, 12:45 dhe 19:00

Zhas Bus
Kontakt 042-217-344 

Relacioni
Ora e nisjes
                
Gostivar – Shkup  05:30 06:30
07:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:15
15:30
17:00
19:45
           
Shkup – Gostivar  07:00 09:30
10:30
12:00
13:30
14:30
15:30
17:15
18:00
19:30
21:30
           
Gostivar – Tetove 05:15
06:20
06:35
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:20
11:30
12:50
13:00
14:45
16:00
17:30
19:15
Tetove – Gostivar  06:00 07:40
08:10
09:10
09:40
10:40
12:10
12:15
12:25
14:00
14:10
14:15
15:30
16:40
18:10
20:00
 
Gostivar – Diber  07:30 15:15
                             
Diber – Gostivar  11:00 17:30                              
Gostivar – Beograd  07:00 19:30
                             
Beograd – Gostivar 11:00
23:00
                             

 

Transporti linjor nderkombetar
Transportuesit publik te Gostivarit mbajne gjithsejt 12 linja te regullta nderkombetare te cilat do te paraqiten ne tabelat vijuese:
»keta destinacione jane te mbuluara nga SH.A.”ZHAS-BUS”-Gostivar

Gostivar – Beograd
19:30 cdo te premte
Gostivar – Sofje 07:00 diten e ardhshme 19:30
Destinacion Gostivar – Prishtine, i mbuluar nga Durmo Tours:
Gostivar – Prishtine  07:00 cdo dite

Destinacionet nderkombetare me poshte mbahen nga agjensite turistike ne vijim:

Per me shume informata dhe per cdo ndryshim te mundshem te orarit dhe relacioneve ju lutemi kontaktoni agjencionet turistike perkatese nepermjet telefonit ose e-mail adresave per kontakt.

“Durmo Tours” – 042 217 370

“Xhezo Tours” – 042 214 065 / 215 065

“Europe Turist” – 042 214 065 / 215 065
“Habib Tours” – 042 213 481
“Nasir Tours” – 042 218 007 / 217 008

 http://www.nasirtours.de
 nasirtours@hotmail.com

“Alpar”
– 042 214 065 / 215 065

Gostivar – Viene
07:00 cdo te diel
Gostivar – Linc 06:00 cdo te diel
Gostivar – Dizeldorf
09:00 cdo te shtune
Gostivar – Hamburg 09:00 cdo te shtune
Gostivar – Rome 09:00 cdo te shtune
Gostivar – Zagreb 19:00 cdo dite
Gostivar – Tirane 10:00 ; 19:00 cdo dite
Gostivar – Stamboll 15:30 cdo dite
Gostivar – Stamboll 15:30 cdo dite