Општина Гостивар
Бул. “Браќа Ѓиноски“ 61
1230, Гостивар
Република Македонија

info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax +389 (0) 42 214 406

Сектор за поддршка на градоначалникот
tel. +389 (0) 42 214 406

Сектор за правни, општи и организациони работи
tel. +389 (0) 42 213 511

Сектор за финансиски прашања
tel. +389 (0) 42 217 438

Сектор за урбанизам, сообраќај, комунални дејности и заштита на животната средина
tel. +389 (0) 42 213 511

Сектор за јавни дејности
tel. +389 (0) 42 213 511

Сектор за инспекциски надзор
tel. +389 (0) 42 213 511

Територијална противпожарна единица
tel. 193

Овластено лице за заститено внатрешно пријавување на корупцијата(за работни лица)
Азра Нуредини
azra.sadiku@live.com
Tel: +389 (0) 42 214 600

Лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Бејтул Луши / Бари Абдули / Беким Незири

tel. +389 (0) 42 218 167