Буџет на Општина Гостивар – Биланс на состојба
Буџет на Општина Гостивар – Биланс на проходите и расходите
Буџет на Општина Гостивар – Структура на приходи по дејност
Буџет на Општина Гостивар – Даночен биланс

Орган на Општина Гостивар – Биланс на состојба

Орган на Општина Гостивар – Биланс на приходите и расходите
Орган на Општина Гостивар – Посебни податоци
Орган на Општина Гостивар – Даночен биланс

Агенција за државни патишта – Биланс на состојба
Агенција за државни патишта – Посебни податоци
Агенција за државни патишта – Биланс на приходи и расходи
Агенција за државни патишта – Даночен биланс
Агенција за државни патишта – Структура на приходи по дејност

Сметка за наменска дотација – блок дотација – Структура на приходи по дејност 907
Сметка за наменска дотација – блок дотација – Биланс на приходите и расходите
Сметка за наменска дотација – блок дотација – Биланс на состојба
Сметка за наменска дотација – блок датоција – Даничен биланс

Сметка за наменска дотација – Структура на приходи по дејност
Сметка за наменска дотација – Посебни податоци
Сметка за наменска дотација – Даночен биланс

Сметка за наменска дотација – Биланс на состојбата

Депозитна сметка – Посебни податоци
Депозитна сметка – Даночен биланс
Депозитна сметка – Биланс на состојба
Депозитна сметка – Биланс на приходите и расходите
Депозитна сметка – Структура на приходи по дејности

Развој на интегрирани туристички производи за одржлив раст за регионот на Гостивар – Структура на приходи по дејности
Развој на интегрирани туристички производи за одржлив раст за регионот на Гостивар – Даночен биланс
Развој на интегрирани туристички производи за одржлив раст за регионот на Гостивар – Биланс на состојба
Развој на интегрирани туристички производи за одржлив раст за регионот на Гостивар – Биланс на приходите и расходите
Развој на интегрирани туристички производи за одржлив раст за регионот на Гостивар – Посебни податоци 

Изградба на мост над река Вардар – Посебни податоци
Изградба на мост над река Вардар – Даночен биланс
Изградба на мост над река Вардар – Биланс на состојба
Изградба на мост над река Вардар – Биланс на проходите и расходите

Донација од Европска Унија ИПА фонд – Структура на приходи по дејност
Донација од Европска Унија ИПА фонд – Посебни податоци
Донација од Европска Унија ИПА фонд – Даночен биланс
Донација од Европска Унија ИПА фонд – Биланс на состојба
Донација од Европска Унија ИПА фонд – Биланс на приходите и расходите