Број на население според НАЦИОНАЛНОСТА – Попис 2002 год.

Националст  Број Процент
Албанци 54.038 66,60 %
Македонци 15.877 19,50 %
Турци 7.991 9,80 %
Роми 2.237 3,80 %
Власи 15 0,01 %
Срби 160 0,19 %
Босанци 39 0,04 %
Други 685 0,84 %
Вкупно 81.042 100,00 %

Број на население според ПОЛОТ – Попис 2002 год.

 Пол  Број
Машки 40.507
Женски 40.535
Вкупно 81.042

Податоците зе земени од Државен завод за Статистика www.stat.gov.mk