Ул. „Кеј Вардар“, улица која целосно се трансформира.

Ул. „Кеј Вардар“, улица која целосно се трансформира.
Нов водовод, нова канализација, нови тротоари, нов коловоз, велосипедска патека.