ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Општина Гостивар, ќе биде дел од проектот на УНДП за намалување на загадувањето на воздухот, проект кои ке биде финансиран од Шведска Агенција за меѓународен развој (Sida).

Пилот Општините ке добијат подршка во подготовката на студиjа за утврдување на изворите на загадувањето на териториjата на Општината, врз основа на 12 месечен мониторинг кој ке го прави Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип.

Подготовка на План за намалување на загадувањето, имплементација на 1-2 мерки од планот(пр.замена на извори за греење во училишта/градинки, поставување соларни панели, озеленување на урбани површини, и сл.) како и мерки за подигнување на јавната свест.

Подготовка на План за намалување на загадувањето, имплементација на 1-2 мерки од планот(пр.замена на извори за греење во училишта/градинки, поставување соларни панели, озеленување на урбани површини, и сл.) како и мерки за подигнување на јавната свест.