Согласно член 29 и член 30 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр.61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011, 145/2015 и 170/2017), буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страница.

Поради недостаток од свои веб страници, Општина Гостивар ги објавува завршните сметки за 2016 година на основните и средните училишта и на јавната установа за детска грижа, кои спаѓаат под надлежност на општината, и тоа за сметките

– 903 – сметка на приходите и расходите на буџетот од дотации
– 603 – сметка на основниот буџет
– 787 – сметка на самофинансирачки активности, и
– 785 – сметка на буџет на донации


Shkolla fillore  – Gjon Bozuku ShF “Gjon Bozuku” – Sërmnovë
Shkolla fillore  – Ismail Qemali ShF “Ismail Qemali” nr.1

ShF “Ismail Qemali” nr2

ShF “Ismail Qemali” – bilans

SHMTK – “Gostivar” Pjesa 2

Pjesa 3

SHFM – “Enver Stafai” SHFM enver stafai
SHMEK – “Gostivar” SHMEK
SHF – “Goce Delçev” Zavrsna smetka 603 2016

Zavrsna smetka 787 2016

Zavrsna smetka 903 2016

SHF – “Përparimi” 603-2016

787-2016

903-2016

Foshjorja “Gëzimi fëmijëror” s-ka 60316

s-ka 78516

s-ka 78713

s-ka 90318

 Shf. Kemal Ataturk  20171215140124325

20171215140511895

20171215140759020

 SHMTK “Gositvari” pjesaedyte

pjesaepare

 SHMKM “Gositvari” Scan
903
 Shf “Bashkimi” nr.1
 Shf “Forina” fwd0

fwd1

fwd2

ZS

 Shf “Faik Konica” -Debresh 787

903

Faik Konica 603

 Shf “çajlë”  

db

ZS1cajle

ZS2cajle

ZS3cajle