ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните, органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, установите и јавните служби, месните заедници, јавните претпријатија, заводите, фондовите, невладините организации, правните и физички лица што вршат јавни овластувања и сите други кои ги користат општинските услуги, дека во согласност со Одлуката бр.09-1009/1 од 15.05.2018 година, за времено распоредување на работнотo време на Општина Гостивар во текот на месец “Рамазан” – 2018 година, општинската администрација ќе работи од 09.30 до 16.00 часот, почнувајќи од 16 Мај 2018 до 14 Јуни 2018 година.

Служба за информирање