Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот  “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “ во општина Гостивар

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот  “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “ во општина Гостивар

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Центар за развој на полошки плански регион со адреса на ул. “Његошева“ бр.2 , кат I од Тетово ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина на проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад, Русино “ во општина Гостивар и истата е достапна за увид .

Јавната расправи по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Проект за изградба на санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад “ ќе се одржи на 

  • 3 март 2022 година  (четврток), во салата на советот  во  општина Гостивар  со почеток во 13.00 часот

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk , и  во општина Гостивар

Контакт лица:

Управа за животна средина

Министерство за животна средина и просторно планирање

infoeko@moepp.gov.mk , 

по пошта на адреса:, плоштад Пресвета Богородица  

бр.3, 1000 Скопје.

Маријан Михајлов – експерт “МАНЕКО СОЛУШНС“ ДЕК од Скопје   

тел: 02 6142 209, 076 298 297,  е -маил: contact@maneko.com.mk

Документација; ОБ_АВА за Студи_а и _авна расправа-РУСИНО