ЈАВЕН УВИД

,

Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален пат Питарница, Гостивар, од км.0+0.000 до км. 0+3169.97 на КП бр. 972, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар, дека Градоначалникот на Општина Гостивар повика:

ЈАВЕН УВИД

По Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален пат Питарница, Гостивар, од км.0+0.000 до км. 0+3169.97 на КП бр. 972, КО Гостивар 1- Општина Гостивар. Јавниот Увид ќе се објави на веб страницата на општина Гостивар во период од 15 дена и тоа од 26.05.2022 година до 09.06.2022 година.

Евентуалните забелешки можат да се достават во писмена форма преку Центарот за Јавни Услуги на Општина Гостивар како и на веб страницата на Општина Гостивар во предвидениот рок истакнат на Јавниот Увид, при што претходно формираната Комисија за урбанизам ќе изготви Записник со обрасложение за прифатените и неприфатените евентуални забележки и ќе се објави не веб страницата на општина Гостивар, согласно законските одредби.

ДОКУМЕНТАЦИЈА