С О О П Ш Т Е Н И Е

Согласно Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на општи актови за села, Општиот акт за село Здуње и Предлог – Одлуката за истиот ќе се објави на веб страницата на Општина Гостивар, заради овозможување на јавен увид во време траење од 15 работни денови, односно од 11.05.2020 година до 01.06.2020 година.
Во овој рок сите засегнати граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, по кој одлучува комисијата која ја изработува Предлог – Одлуката.

Центар за информирање

Pjesa Grafike

Predlog Odluka Zdunj