18.09.2023

Aktvendim për Lejimin e Projekt Programës me nr.tek.0302-67/23 nga Korrik 2023 vit. për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik-për ndërtim me destinim E1.8–Linjë e re kabllovike 10(20)kV përgjatë PK nr.1335, PK nr. 1387/1, PK nr.1605/1, PK nr.1401, PK nr.465, dhe PK nr.538/2 (KK Vërtok) – Komuna e Gostivarit

18.09.2023

Aktvendim për Lejimin e Plan Programës për përpunimin e Planit Detal Urbanistik të një pjese të të BLLOK 14 , kuartralli ”B” NJU Dutllok, KK Gostivar 2 ,Komunën e Gostivarit

24.08.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me plan për parcelizim , disponimit të sipërfaqes së ndërtimit të parcelës ndërtimore V.23.5.33 nga PDU BLLOK 23 – Gostivar, me destinim – A1 banim në shtëpi me num.tek.17/23 – Komuna e Gostivarit, nga prilli 2023, për përfshirjen e projektit prej 295.90 m2

11.08.2023

PU për parcealizim te Bllok 21 – Meli dhe Qerim Jakupi

11.07.2023

Aktvendim per lejimin e Plan programës me nr.tek. 11-19/2022 nga Qershor i vitit 2023 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për sanim dhe rekonstruim të rrugës lokale të fsh.Strajan , Gostivar nga km 0+0.000 deri km 0+845.37 dhe nga km 0+845.37 deri km 0+166.37 – Komuna e Gostivarit

11.07.2023

Aktvendim për lejimin e Propozim Plan programa me nr.tek.25-UP/2022 nga Nëntor 2022v. për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim A4.3 vikend shtëpiza dhe objekte tjera për qëndrim të përkohshëm në PK nr.2856,KK Banjcë, Komuna e Gostivarit

10.07.2023

Lajmërim për përpunim të PU-së për infrastruktur jashtë përfshirjes planore në f. Sërmnov

10.07.2023

Lajmërim për përpunim të PU-së jashtë përfshirjes planore në f. Vërtok

29.05.2023

PU me planin për parcealizim, për çvendosjen e sipërfaqes për ndërtim të parcelës ndërtimore A.6-4.1 nga PDU për pjesë të Bllok 6 – Gostivar, me destinim A1- banim në shtëpi – Komuna e Gostivarit ( Eljesa Memedi )

29.05.2023

PU për fshat me destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelave ndërtimore ( nga Akti i përgjithshëm për f. Debresh ), f. Debresh – Komuna e Gostivarit ( Kasam Kasami )

05.05.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me plan për parcelizim për zhvendosje të kufijve të parcelave ndërtimore fqinje PN-A.5-2.01, PN-A.5-2.02 dhe PN-A.5-2.06 nga PDU Bllok 5 – Gostivar, me destinim-A1 banim në shtëpi banimi – Komuna e Gostivarit , me numër teknik 60/22, nga tetori 2022 vit. , me përfshirjen e projektit prej 958.00 m2

04.05.2023

Projektit Urbanistik me plan për parcelizim, për formimin e një parcele ndërtimore nga parcelat ndërtimore A.6-1.47 dhe A.6-1.48 nga PDU për pjese të Bllok 6 – Gostivar, me dedikim – A2 banim në ndërtesa, Komuna e Gostivarit

13.04.2023

PU për parcealizim te Bllok 8 – Arben Sulejmani

06.04.2023

Vërtetimi për lejimin e PU -së në f. Forinë dhe zgjidhja Urbanistike – Muzafer Memedi

24.03.2023

Programa Projektuese e lejuar për panelat fotovoltaik në f. Tumçevisht ( Andreja Gjurçinovski )

23.03.2023

Vërtetimi për lejimin e PU te Bllok 23 dhe zgjidhja urbanistike ( Florim Ziberi )

21.03.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me planin për parcelizim për ndryshimin e kufijve ndërmjet parcelave ndërtimore A.9.89 dhe A.9.90 nga PDU për Bllok 9-Gostivar, Komuna e Gostivarit me kërkesë të Nazall dhe Rijad Abdullait

13.03.2023

Vërtetimi për lejimin e PU-së në f. Çegran ( Adilefin Adili ) dhe zgjidhja urbanistike

10.03.2023

Vërtetimi për lejim të PU-së në Karagaç dhe zgjidhja urbanistike-( Lube Pejçinoski )

03.03.2023

Lejohet Plan Programës për përpu-nimin Planit Detal Urbanistik të kuartalit “V“ të pjesës së bllok 27 -Komunën e Gostivarit

24.02.2023

Lajmërim për PU për në f. Vërtok

23.02.2023

Vendimi Vërtok

09.02.2023

Vendim Tumçevishtë

01.02.2023

Vërtetim për lejimin e UP për në f.Çegran

28.12.2022

Vërtetim i Projektit Urbanistik për formimin e parcelаve ndërtimore në PK nr.2464/10 dhe 2475/5 – KK Debresh

21.12.2022

Plani Detal Urbanistik – Njësia Urbane “B”-Dutllok, për pjesë të Blok 10 , Ndryshim dhe plotësim, KK Gostivar 2 – Komuna e Gostivarit.

06.12.2022

Vendim i Projektit Urbanistik për infrastruktur për rekonstruimin e rrugës lokale f. Vërtok

Program projektues për rikonstruimin e rrugës në fshatin Vërtok

17.11.2022

Vendim i Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së Planit Urbanistik për rregullimin e Vardarit të Epërm

26.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë – rruga në Bellovishtë

17.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 2.2

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 1.4
13.10.2022
Bllok 4
Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 4-4A

10.10.2022

06.10.2022

Bllok 1

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 1

Bllok 3

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 3

02.09.2022
Blok 25
Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 25

01.09.2022

Altvendim /Решение
22-1551 Vendim per miratimin e PP /22-1551 Решение за одобрување на ПП за УП

PP Tekst
AKTVENDIM
Lejohet Propozim Plan programa me num. Tek. 07/22 nga Janari i vitit 2022 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për formimin e Parcelës Ndërtimore (PN)-1 në PK 1889/1, KK Vrutok

12.04.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2

Blok 6

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 6

Blok 8

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 8

SEA FORMA Blok 8

————–

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 32

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 22

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 23

Blok 3

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Bllok 12
Bllok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Bllok 16