Hapa konkrete për ndërtimin e rrugëve lokale në Tërnovë dhe Padalisht

11.01.2018

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe Besim Dogani – udhëheqës i Zyrës për zhvillim ekonomik lokal, realizuna sot një takim pune me konsulentët Edin Mehmeti dhe Aleksandar Ivanovski.

Në takimin me konsulentët për mbikëqyrjen e projekteve të BE-së në kuadër të komponentit IPA, u bisedua në lidhje me dy projekte të rëndësishëm që duhet të realizohen në komunën e Gostivarit nëpërmjet EU IPA grantit, respektivisht ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Padalisht dhe Tërnovë

Me ndërtimin e këtyre rrugëve synohet që në këtë pjesë të Malësisë së Gostivarit të krijohet biznes klimë e volitshme për zhvillim të agrikulturës, bujqësisë, pylltarisë dhe cilësisë së furnizimit me ujë, si dhe zhvillimit të turizmit dhe hotelierisë rurale.

Vlera e projektit për rrugët në fjalë pa TVSH është 7.314.814,80 denarë, në kundërvlerë 118.940 euro, ndërsa financimi bëhet tërësisht përmes EU IPA grantit.

Ndërtimi i këtyre rrugëve lokale në Tërnovë dhe Padalisht, është pjesë e programit zhvillimor të komunës së Gostivarit, të gjitha procedurat janë përfunduar, ndërsa punët ndërtimore do të nisin në pranverën e këtij viti.

Po ashtu, përfaqësuesit e ZHEL informuan konsulentët se në kuadër të projektit të dytë për përmirësimin e shërbimeve komunale MSIP 2 të shpallur nga Ministria e Financave, komuna tashmë ka dorëzuar projektet “Asfaltimi i rrugëve lokale f. Forinë – Çajlë e Vjetër” dhe “Ndërtimi i rrugës lokale në fshatin Turçani i Vogël deri në f. Turçan i Madh”, me vlerë 16,400.000,00 denarë.

Shërbimi për informim