İLAN

Dernek ve Vakıf Kanunu’nun 49-cu maddesi ve 3-cü fıkrası („Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi“ No. 52/10, 135/11 и 55/16) ile ilgisi olan Yerel Özyönetim Kanunu’nun 50-ci maddesi ve 7-nci ve 8-nci fıkraları („Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi“ No. 5/2002, Gostivar Belediyesi Bütçesi, Belediye Meclisi Kararı (24.12. 2021 tarihli ve 08-2309/1 sayılı Karar) ve Vatandaş Dernekleri ve Vakıflarını maddi destekleme hususunda İyi Pratikler Kodeksi’nin 4-cü maddesi gereği („Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi“ No. 130/07),

(Dernekler, spor kulüpleri ve gerçek kişilerin projelerini maddi destekleme hususunda)
İLAN

Maliye sektörü- L0 Programı – Spor ve eğlence ve dinlenme, K4 Kültür etkinlikleri, örgütlere A0 Aktarımları ve R1 Yaşam Çevresini Koruma alanlarında 2022 yılına ait Gostivar Bütçesi’nin maddi olanaklarının dağılımı
Aktarımlar Bütçe’nin Program ve Planlamaları gereği gerçekleşecektir.
 Gostivar Belediye Meclisi’nin Kültür etkinlikleri hususunda 24.12.2021 tarihli ve 08-2316/1 sayılı Kültür Programı
 Gostivar Belediye Meclisi’nin 24.12.2021 tarihli ve 08-2318/1 sayılı Spor Programı
 Gostivar Belediye Meclisi’nin 24.12.2021 tarihli ve 08-2323/1 sayılı Yaşam Çevresini Koruma Programı
 Gostivar Belediye Meclisi’nin 24.12.2021 tarihli ve 08-2321/1 sayılı Sosyal ve Çocuk Esirgeme Programı
 Gostivar Belediye Meclisi’nin 24.12.2021 tarihli ve 08-2319/1 sayılı Erkek ve Kadın Eşit İmkanları Programı

1. Desteklenebilecek olan program/projeler
1.1 Gostivar Belediyesi’nin maddi olanakları yukarıda sözü edilen etkinlik programlarının gerçekleştirilmesi için kullanılacaktır. Dernek/kulüplerin etkinlikleri asgari 30.000,00 Denar, azami 180.000,00 Denarla desteklenecektir. Gerçek kişilerin etkinlikleri asgari 10.000,00 Denar, azami 30.000,00 Denarla desteklenecektir.
İlanın amacı:
 Amacı toplumun kültür, spor ve yaşam çevresinin ilerletilmesi hususunda pozitif etkisi olan etkinlikler.
 Tüm etnik topluluklarının katılımını sağlayan etkinlikler.
Desteklenecek olan etkinlikler:
1. Sivil Toplum Kuruluşlara/kulüplere ve gerçek kişilere destek
 Gostivar Belediyesi’nde vatandaş yaşam kalitesinin pekiştirilmesi, ilerletilmesi ve artırılması için Sivil Toplum Kuruluşları ve kulüplere destek.
2. Yaşam çevresi
 Yaşam çevresini koruma, yeşilin geliştirilmesi, hava kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliklerinin etkisi ve Gostivar Belediyesi sınırları içerisinde ulusal doğal kaynakların korunması.
3. Kültür
 Kütürel mirasın ve etnik çeşitliliğin tanıtılması için KSD’lerinin desteklenmesi, kültürel yaşam için koşullar yaratılması, sanatçılara destek, genç sanatçıların tanıtımı, Gostivar Belediyesinde önemli kültürel tarihlerin kutlanması ve töreni ve bireysel yayınların desteklenmesi.
4. Spor
 Gostivar Belediyesi sınırları içinde eğlence amaçlı sporların kalitesinin onaylanması, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için sporcuların desteklenmesi.
5. Sosyal koruma
 Kültürel-eğlence amaçlı spor faaliyetleri ve etkinliklerinde çocukların (sosyal koruma alanında) ve engellilerin desteklenmesi.

6. Eşit imkanlar

 Kadınlar ve erkeklerin eşit imkanlar alanında desteklenmesi.
2. Zaman çerçevesi ve toplam öngörülen maddi olanaklar / elde olanlar
2.1 Belirli projeler için maddi olanakların dağılımı 2 bölümde olacaktır. Maddi olanakların birinci bölümü, projenin tüm kriterleri yerine getirdiğine dair komisyon tarafından yapılan değerlendirmeden hemen sonra, ikinci bölüm ise 2022 yılı mali ve açıklamalı raporun teslim edilmesinden sonra gerçekleştirilecektir. Kazanılan projelerin raporlarının değerlendirilmesi, tüm özel ve tüzel kişiler komisyonu tarafından gözden geçirilecektir. Projeler, ilanla öngörülen zaman diliminde veya en geç Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
2.2 Gostivar Belediyesi tarafından projeleri kazanan özel ve tüzel kişiler, projeyi gerçekleştirmek için yaptıkları harcamalara dair gereken evrakları (projeyi) ibraz etmedikleri durumunda, kazanan projelerin birinci safhada elde ettikleri maddi olanakları iade etmek amacıyla Gostivar Belediyesi bünyesinde çalışan değerlendirme komisyonu, yetkili organlar aracılığıyla yasal imkanları gözden geçirecektir.
3. Temel örgütleme kriterleri
İşbu ilana katılan özel ve tüzel kişilerin (dernekler, kulüpler) yerine getirmekle yükümlü oldukları temel örgütleme kriterleri şunlardır:
3.1 Dernekler ve Kulüpler Kanunu’nun hükümleri gereği işbu ilanın yayınlanmasından bir yıl önce kayıtlanmış olmaları gerekir;
3.1.1 Özel kişiler Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı ve Gostivar Belediyesi sakini olmak zorundadır;
3.2 Yapacakları çalışma ve faaliyetler geniş kamuoyuna ve toplumun çıkarları amaçlı olmalıdır;

3.a. DERNEKLERİN/KULÜPLERİN projelerinin kalitesinin değerlendirilmesi
Temel örgütleme kriterlerini yerine getiren tüzel kişilerin projelerinin kalitesinin değerlendirilmesi özel program kriterler esas alınarak gerçekleştirilecektir:
Sivil toplum kuruluşlarının / kulüplerin alanları
1. Örgütleme kapasitesi
1.1. Projeyi gerçekleştirmek için dernek/kulüplerin örgütleme yapısı ve kaynaklarının olup olmadığı (çalışanları, etkin gönüllüleri veya yarı mesai çalışanları, ofis alanı, teknik teçhizat ve bütçeyi yönetme yeteneği)
1.2. Başvurdukları ilan konusunda dernek/kulüplerin deneyiminin olup olmadığı
2. Çalışma ve iş birliği ağı
2.1 Dernek/kulüplerin, vatandaş örgütlerinin (ulusal veya uluslararası) ağ ve platformlarına üye olup olmadıkları ve son 3 yıl içerisinde devlet yönetimi organları veya diğer örgütlerle olan iş birliği sonucunda proje gerçekleştirip gerçekleştirmediği
3. Proje kalitesi
3.1.Projenin genel amacının öngörülen öncelikli amacın gerçekleştirilmesinde ne ölçüde katkıda bulunacaktır.
3.2 Projenin tamamının ne kadar uyumlu olduğu ve gerçekleştirilmesi hususunda net bir adanmışlığa sahip olup olmadığı
3.3 Etkinliklerin uygulanmasının, projede öngörülen sonuçların gerçekleştirilmesine yön verip vermediği
3.4 uygulama planının net ve gerçekleştirilebilir olup olmadığı
3.5 elde edilen sonuçların ölçüm göstergelerinin net bir şekilde belirlenip belirlenmediği
4. Bütçe ve harcamaların etkili olması
4.1 Etkinliklerin bütçeye uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı
4.2 Planlanan harcamalar ve beklenen sonuçlar arasındaki ilişkinin uygun olup olmadığı

3.b.ÖZEL KİŞİLERİN projelerinin kalitesinin değerlendirilmesi
Temel örgütleme kriterlerini yerine getiren Özel kişilerin projelerinin kalitesinin değerlendirilmesi özel program kriterler esas alınarak gerçekleştirilecektir:
Özel kişilerin alanları
1. Örgütleme kapasitesi
1.1. Projenin uygulanması için projenin kaynaklarının olup olmadığı (çalışanları, etkin gönüllüleri veya yarı mesai çalışanları, ofis alanı, teknik teçhizat ve bütçeyi yönetme yeteneği)
1.2. İlana başvuranın başvurduğu alanda (öncelikli amaç) deneyiminin olup olmadığı
2. Proje kalitesi
2.1.Projenin genel amacının öngörülen öncelikli amacın gerçekleştirilmesinde ne ölçüde katkıda bulunacaktır.
2.2 Projenin tamamının ne kadar uyumlu olduğu ve gerçekleştirilmesi hususunda net bir adanmışlığa sahip olup olmadığı
2.3 Etkinliklerin uygulanmasının, projede öngörülen sonuçların gerçekleştirilmesine yön verip vermediği
2.4 Uygulama planının net ve gerçekleştirilebilir olup olmadığı
2.5 Elde edilen sonuçların ölçüm göstergelerinin net bir şekilde belirlenip belirlenmediği
3. Bütçe ve harcamaların etkili olması
3.1 Etkinliklerin bütçeye uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı
3.2 Planlanan harcamalar ve beklenen sonuçlar arasındaki ilişkinin uygun olup olmadığı

4. DERNEK/KULÜPLERİN ibraz etmesi gerekli olan kaçınılmaz evraklar
İlana katılan dernek ve kulüplerin ibraz etmesi gerekli olan evraklar
1. Maddi destek dilekçesi;
2. Teklif-proje;
3. Altı aydan eski olmaması şartıyla diğer tüzel kişiler siciline tescil edilen dernek/kulüplerin faaliyet belgesinin fotokopisi;
4. Tüzük fotokopisi;
5. 2021 yılı nihai hesap;
6. 2021 yılı amaçları, faaliyetleri, sonuçları ve finansman kaynaklarını içeren açıklamalı rapor;

4.1. ÖZEL KİŞİLERİN ibraz etmesi gerekli olan kaçınılmaz evraklar.
1. Maddi destek dilekçesi;
2. Teklif-proje;
3. Kimlik kartı fotokopisi;
4. Başvuruda bulunanın banka hesabı fotokopisi;
5. Başvuruda seçilen alanı esas alarak ek evraklar (takdirnameler, sertifikalar, tasdiknameler);
5. NOT:
5.1. Gostivar Belediyesi’nin yayımladığı ilanda projeleriyle galip gelecek olan dernek/kulüpler ve özel kişiler diğer mali dilekçeler sunma ve Gostivar Belediyesi tarafından 2022 takvim yılında yayımlanacak sıradaki ilanlara başvurma hakkına sahip değildir.
5.2. Gostivar Belediyesinin yayımladığı ilanda projeleriyle galip gelmeyecek olan dernek/kulüpler ve özel kişiler diğer mali dilekçeler sunma ve Gostivar Belediyesi tarafından 2022 takvim yılında yayımlanacak sıradaki ilanlara başvurma hakkına sahip değildir.
5.3. Sunacağınız teklif-projenizin seçildiği ve Gostivar Belediyesi Bütçesi’nden maddi destek aldığı durumunda Gostivar Belediyesi’nin logosunu kullanmakla yükümlüsünüz. Gostivar Belediyesi’nden maddi desteği kazanacak olan projelerde, müessesenin imajına zarar verilmemesine özellikle dikkat edilmesi, şiddet, topluluklar arası çekememezliği teşvik edecek veya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasası ve yasa normlarına aykırı davranışlarda bulunmamak. Yukarıda ifade edilen tüm noktaların gerçekleşmesi söz konusu olduğunda, teklif-projeleri için Gostivar Belediyesi’nden maddi destek alacak dernekler/kulüpler veya bireyler sorumlu olacaktır.
5.4. Eksik evraklar veya yayımlanan ilanın öngördüğü süre içerisinden sonra ibraz edilecek olan başvuru bildirimleri göz önüne alınmayacaktır.
5.5. Gostivar Belediyesi Arşivi’ne yapılacak tüm başvurular, başvuruda bulunacak olanlara iade edilmeyecektir.
6. Başvuru bildirimlerinin süresi ve usulü
6.1. Başvuru bildirimleri en geç 15.02.2022 tarihine kadar ibraz edilecektir.
6.2. Evraklar, kapalı zarfa koyulup üzerine: „ОГЛАС (за финансиска поддршка на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица)“ yazılacak ve Општина Гостивар, Сектор за финансии, бул. Браќа Ѓиноски 61, 1230, Гостивар, adresine gönderilecek veya 08:00 – 16:00 saatleri arası Gostivar Belediyesi Arşivi’ne başvurarak 2022 yılı dernek ve vakıfları destekleme (За поддршка на здруженија и фондации за 2022 година) açıklaması yapılmalıdır.
6.3. Yayımlanan ilanın sonuçları, Gostivar Belediyesi’nin Resmi internet sayfası olan www.gostivari.gov.mk sayfasında yayımlanacaktır.
6.4. Ayrıntılı açıklamalar hususunda sorular yazılı veya elektronik olarak İlanın gerçekleştirilmesi Komisyonu’nun e-posta adresi olan info@gostivari.gov.mk adresine veya 042/ 214 – 600, 042/ 213-511 telefon numaralarına sorular yöneltilebilmektedir.